Evaluation of the suitability of synthetic polymer fuels in self-ignition engines
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mechanical Engineering, Maritime University of Szczecin.
 
2
Faculty of Mechanical Engineering, Maritime University of Szczecin.
 
3
Department of Piston Engines, Bauman Moscow State Technical University, Russian Federation
 
4
Warsaw Motor Transport Institute.
 
 
Publication date: 2019-07-01
 
 
Combustion Engines 2019,178(3), 129-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents a method for determining the quality of spraying a mixture of oil and synthetic fuels obtained from the pro-cessing of polymer materials. Laboratory tests of physical parameters of such a mixture were carried out, which made it possible to determine the limit values for the volume fraction of synthetic fuels. The method of determining the suitability of this type of fuel takes into account the criterion numbers Re and Oh, which include physical parameters such as viscosity, density, and surface tension. The experimental part concerning the distribution of droplets of injected fuel and determination of Sauter Mean Diameter using laser diffrac-tion confirmed the usefulness of the developed method for the assessment of the possibility of using a mixture of petroleum-based and synthetic fuels in self-ignition engines.
 
REFERENCES (28)
1.
AMBROZIK, A. Wybrane zagadnienia procesów cieplnych w tłokowych silnikach spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 2003.
 
2.
BACZEWSKI, K., KAŁDOŃSKI, T. Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2008.
 
3.
BALAWENDER, K., JAKUBOWSKI, M., KUSZEWSKI, H. Parametry fizykochemiczne paliwa syntetycznego przeznaczonego do zasilania silników o ZS. Вісник Націо-нального транспортного університету. 2014, 30(1).
 
4.
CHEN, P-C., WANG, W-C., ROBERTS, W.L., FANG, T. Spray and atomization of diesel fuel and its alternatives from a single-hole injector using a common rail fuel injection system. Fuel. 2013, 103.
 
5.
FANG, Z., MARCHETTI, J.M. Biodiesel: blends, properties, and applications. Nova Science Publishers 2011.
 
6.
GRONOWICZ, J. Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii i Eksploatacji. Poznań–Radom 2003.
 
7.
HEYWOOD, J.B. Internal combustion engines fundamentals. McCraw-Hill Book Co. New York 1988.
 
8.
HIROYASU, H., Diesel engine combustion and its modeling, diagnostics and modeling of combustion in reciprocating engines. COMODIA 85. Proceedings of Symposium. Tokyo 1985.
 
9.
Instrukcja obsługi analizatora wielkości cząstek Spraytec, Tłumaczenie AP Instruments, wersja 3.0., 2007.
 
10.
KLYUS, O., ZAMIATINA, N. Residual fuel atomization proces simulation. Combustion Engines. 2017, 169(2).
 
11.
KOWALEWICZ, A. Podstawy procesów spalania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne PWN-WNT. Warszawa 2000.
 
12.
KRAUSE, P. Assessment criteria for ignition properties of diesel engine fuels. Problems of Mechanics. 2014, 3(56).
 
13.
LEFEBVRE, A.H. Atomization and Sprays. Hemisphere Publishing Corporation 1989.
 
14.
LIU, H. Science and Engineering of Droplets – Fundamentals and Applications, Noyes Publications, Park Ridge, New Jersey, U.S., William Andrew Publishing. LLC Norwich, New York 2000.
 
15.
LOTKO, W. Studium zastosowań paliw alternatywnych do silników z zapłonem samoczynnym. Politechnika Radomska. Radom 2000.
 
16.
LUBOWICZ, J. Węglowodory z odpadowych tworzyw sztucznych i biomasy. Nafta-Gaz. 2009, 65, 9.
 
17.
MACEIRAS, R., Diesel fuel from plastic waste. Pharmaceutical Analytical Chemistry. 2016, 2.
 
18.
MĄCZKA, T. Technologia plazmowego zgazowania biomasy i odpadów organicznych dla wytwarzania paliw płynnych. Wydawnictwo Książkowe Instytutu Elektrotechniki. Warszawa 2014.
 
19.
ORZECHOWSKI, Z., PRYWER, J. Rozpylanie cieczy w urządzeniach energetycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1994.
 
20.
SKARBEK-ŻABKIN, A. Analiza przydatności paliw syntetycznych polimerowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Rozprawa doktorska. Szczecin, 2019.
 
21.
WAJAND, J.A., WAJAND, J.T. Tłokowe silniki spalinowe, WNT. Warszawa 2005.
 
22.
WIELGOSIŃSKI, G. Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów. Nowa Energia. 2011, 1.
 
23.
ZABŁOCKI, M. Wtrysk i spalanie paliwa w silnikach wysokoprężnych. WKiŁ. Warszawa 1976.
 
24.
ZWIERZYCKI, W. Paliwa silnikowe i oleje opałowe. Rafineria Nafty „Glimar”. 1997.
 
25.
ВОИНОВ, А.Н. Процессы сгорания в быстроходных поршневых двигателях. М., Машгиз, 1980.
 
26.
КУЛЕШОВ, А.С. Программа расчета и оптимизации двигателей внутреннего сгорания ДИЗЕЛЬ-РК. Описание математических моделей, решение оптимизационных задач. МГТУим. Н.Э.Баумана. 2004.
 
27.
СВИРИДОВ, Ю.Б. Топливо и топливоподача автотракторных дизелей. Л, Машиностроение. 1979.
 
28.
www.handerek-technologies.com 03.2018.
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top