KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This paper presents the application of Fisher-Snedecor distribution F statistics to assess the significance of the influence of changes in the active cross-sectional area of the inlet air channel (Adol) flow in a diesel engine on the observed diagnostic parameter determined on the basis of measurements of the quick changing exhaust gas temperature in the outlet channel, which is the specific enthalpy of the exhaust gas stream within one engine operating cycle (hspal). A plan of experimental tests carried out on the laboratory stand of a single-cylinder Farymann Diesel type D10 laboratory engine was presented and the method of determination of F statistics values for the obtained measurement results was characterized. Representative results of calculations were presented and the strength of Adol input parameter influence on the determined diagnostic parameter hspal simplified physical model of the working process of a compression ignition engine as the object of diagnosis was evaluated. It is planned to further develop the experimental research program to determine the significance of the influence of changes in the values of selected parameters of the engine structure on other diagnostic measures determined from the exhaust gas temperature signal, i.e. the mean peak-to-peak value as well as the rate (intensity) of increase and decrease in its value for individual engine cycles.
 
REFERENCES (17)
1.
BALCERSKI, A. Siłownie okrętowe: podstawy termodynamiki, silniki i napędy główne, urządzenia pomocnicze, instalacje. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1990.
 
2.
JAREMKIEWICZ, M. Odwrotne zagadnienia wymiany ciepła, występujące w pomiarach nieustalonej temperatury płynów. Rozprawa doktorska. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2011.
 
3.
KORCZEWSKI, Z. Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych – tłokowych i turbinowych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 2017.
 
4.
KORCZEWSKI, Z., PUZDROWSKA, P. Analytical method of determining dynamic properties of thermocouples used in measurements of quick – changing temperatures of exhaust gases in marine diesel engines. Combustion Engines. 2015, 162(3), 300-306.
 
5.
KORZYŃSKI, M. Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników eksperymentów technologicznych. Wydawnictwo WNT. Warszawa 2017.
 
6.
KUDREWICZ, J. Analiza funkcjonalna dla automatyków i elektroników. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1976.
 
7.
ŁUTOWICZ, M. Identyfikacja procesu sprężania okrętowego tłokowego silnika spalinowego dla potrzeb diagnostyki jego przestrzeni roboczych. Rozprawa doktorska. Akademia Marynarki Wojennej. Gdynia 2006.
 
8.
OLCZYK, A. Koncepcja pomiaru szybkozmiennej temperatury gazu z uwzględnieniem dynamicznej składowej temperatury. Pomiary Automatyka Kontrola. 2007, 53 Bis/9, 576-579.
 
9.
PABIS, S. Metodologia i metody nauk empirycznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1985.
 
10.
PUZDROWSKA, P. Statystyka F rozkładu Fishera-Snede-cora jako narzędzie do oceny istotności wpływu mocy silnika o ZS na wybrane miary diagnostyczne. Journal of Polish CIMAC. 2019, 14(1/18), 177-186.
 
11.
PUZDROWSKA, P. Metoda wyznaczania stałej czasowej termopary na podstawie pomiaru szybkozmiennej temperatury spalin wylotowych silnika o ZS. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. 2018, 108, 115-133.
 
12.
PUZDROWSKA, P. Signal filtering method of the fast-varying diesel exhaust gas temperature. Combustion Engines. 2018, 175(4), 48-52. https://doi.org/10.19206/CE-20....
 
13.
PUZDROWSKA, P. Identification on damages in the inlet air duct of a diesel engine based on exhaust gas temperature measurements. Combustion Engines. 2019, 177(2), 108-112. https://doi.org/10.19206/CE-20....
 
14.
RUDNICKI, J., PUZDROWSKA, P., MARSZAŁKOWSKI, K. Osłona termopary chłodzona wodą jako narzędzie zapo-biegające zakłóceniom zewnętrznym podczas pomiarów temperatur szybkozmiennych spalin w kanale wylotowym silnika okrętowego. Journal of Polish CIMAC. 2017, 12(1), 97-104.
 
15.
SHANNON, C.E. A mathematical theory of cryptography. A classified memorandum for Bell Telephone Labs. USA 1945.
 
16.
WOJTATOWICZ, T.W. Metody analizy danych doświadczalnych. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 1998.
 
17.
ZACHAREWICZ, M. Metoda diagnozowania przestrzeni roboczych silnika okrętowego na podstawie parametrów gazodynamicznych w kanale zasilającym turbosprężarkę. Rozprawa doktorska. AMW. Gdynia 2009.
 
 
CITATIONS (3):
1.
Application of the F-statistic of the Fisher-Snedecor distribution to analyze the significance of the effect of changes in the compression ratio of a diesel engine on the value of the specific enthalpy of the exhaust gas flow
Patrycja Puzdrowska
Combustion Engines
 
2.
Evaluation of the influence of the opening pressure of a marine Diesel engine injector on the results of numerical simulation of the working cycle and their comparison with the results of the laboratory experiment
Patrycja Puzdrowska
Combustion Engines
 
3.
Adoption of the F-statistic of Fisher-Snedecor distribution to analyze importance of impact of modifications of injector opening pressure of a compression ignition engine on specific enthalpy value of exhaust gas flow
Patrycja Puzdrowska
Combustion Engines
 
eISSN:2658-1442
ISSN:2300-9896
Journals System - logo
Scroll to top